จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความปลอดภัย (ในการทำงาน) ง่ายนิดเดียว (ตอนที่ ๑๓)
          ผู้เขียนได้รวบรวมการถาม-ตอบ จากอีเมล์ akarapong.n@labour.mail.go.th เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน โดยในตอนนี้มีทั้งหมด ๕ ถามตอบ (โดยผู้เขียนเป็นผู้ตอบเบื้องต้น) ครับ

คำถามที่ ๑. ขอสอบถามเรื่องการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงตามที่กฎหมายอัคคีภัยปี ๒๕๕๕ ออกมานั้นไม่ได้มีการระบุว่าโรงงานประเภทไหนจะต้องติดตั้งระบบน้ำดับเพลิง แปลว่าทุกโรงงานจะต้องติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงใช่หรือไม่แล้วถ้าโรงงานไม่มีงบประมาณในการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิง
จะต้องทำอย่างไรได้บ้าง
 หมายเหตุ หน้าโรงงานมีท่อน้ำดับเพลิงของราชการตั้งอยู่ห่างประมาณ ๑๐ เมตร

ตอบ
กรณีที่มีท่อน้ำดับเพลิงหน่วยงานราชการตั้งอยู่ ถ้ามีการประเมินแล้วว่า ปริมาณนำ้และแรงดันเพียงพอกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามกฎกระทรวง ข้อ ๑๒ (๑)
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๑) สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงที่เหมาะสมและครอบคลุมกับสภาพความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการเพื่อการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอ

คำถามที่ ๒. ขอสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียน จป.ว
ถ้าทางบริษัทยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถขึ้นทะเบียน จป.ว.ได้หรือเปล่า เพราะมีการจ้างงานแล้ว
ตอบ
การขึ้นทะเบียน จป ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ ๒๕๔๙ ไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนใดๆของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น ถ้าสถานประกอบกิจการรับ จป เป็นลูกจ้างแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่

คำถามที่ ๓. ต้องการกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย     อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑  ฉบัับภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดที่ใด 
ตอบ
มีการเผยแพร่ กฎหมายความปลอดภัย "ก่อสร้าง" ภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ สำนักความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org  หรือ ตามลิ้งค์ http://www.oshthai.org/index.php?option=com_news&task=detail&detail_id=582&Itemid=25&lang=th

คำถามที่ ๔. ขอสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
     ตามที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ที่ปฎิบัติงานในระดับ หัวหน้างาน และระดับบริหาร ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  โดยต้องยึดตามผังโครงสร้างของบริษัทหรือไม่ (บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต แม่พิมพ์รีดเกลียว )
     ถ้ายึดตามผังโครงสร้างบริษัท หากมีพนักงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหารบางส่วนที่ปฎิบัติงานประจำอยู่ตามสาขา
     - สาขาที่ ๑ เป็นส่วนของ Customer Service & Marketing สนับสนุนโรงงานการผลิต จำนวนพนักงาน ไม่เกิน ๒๐ คน
     - สาขาที่ ๒ เป็นส่วนของ Marketing สนับสนุนโรงงานการผลิต จำนวนพนักงาน ไม่เกิน ๒๐ คน แต่มีรายชื่ออยู่   ในโครงสร้างเดียวกัน โดยในโครงสร้างไม่ได้ระบุแยกตามสาขาที่ปฏิบัติงาน หากต้องมีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ต้องขึ้นทะเบียนที่ไหน หรือได้รับการยกเว้น
ตอบ
๑. การพิจารณาว่าจะฝึกอบรมลูกจ้างคนใดและแต่งตั้งเป็น จป ระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและมีจำนวนเข้าข่ายตามที่ก็หมายกำหนด รวมทั้งโครงสร้างขององค์กร
๒. แต่ละสาขาจะเป็นแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการที่ตั้งในพื้นที่นั้น ถ้ายกตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น หน่วยงานก่อสร้างอาคาร หน่วยงานก่อสร้างถนน ซึ่งทั้งสองเป็นสาขาของสถานประกอบกิจการก่อสร้างที่อาจมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชิดลม กรณีสาขาที่ ๑ และ ๒  ถ้าเป็นหน่วยงานไม่มีการผลิตและมีลูกจ้างไม่ถึง ๒๐ คน ไม่ต้องจัดให้มี จป.

คำถามที่ ๕. สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนวิทยากรตาม พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย๚ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ มาตรา ๑๑ "นิติบุคคลใดประสงค์ จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรื อให้ คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐาน ที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับ ใบอนุญาตจากอธิบดี" ว่ามีรายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่นอะไรบ้าง

ตอบ (เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างกฎหมายดังกล่าว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น